آرشیو اخبار

بررسی فرصت ها و موانع تعامل صنعت و دانشگاه در ایران با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز

بررسی فرصت ها و موانع تعامل صنعت و دانشگاه در ایران با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز

دکتر جلال شیری: اگر دانشگاه نداند که صنعت نیازمند چه رخدادهای علمی است؛ اگر دانشگاه نداند که نیازهای تکنولوژیکی و فناورانه صنعت چیست؛ اگر دانشگاه نداند که صنعت چه محصولات مبتنی بر دانش را نیاز دارد؛ قطعاً نمی تواند که تحقیقات، پایننامه ها و رسالاتی که در این دانشگاه تولید می شود را به سمت حل مسائل کشور و صنعت هدایت کند.

ادامه مطلب