تازه های انتشارات دانشگاه تبریز(روانشناسی هنر)

۲۳ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۹:۲۷ کد : ۳۸۹ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۴۲۱
تازه های انتشارات دانشگاه تبریز(روانشناسی هنر)

عنوان

روانشناسی هنر

مترجم

مؤلفان

 

دکتر بهروز عزبدفتری

لوسمنوویچ ویگوتسکی

تاریخ و نوبت چاپ

نشر

1392- سوم

انتشارات دانشگاه تبریز

قیمت

-/170000 ریال


کتاب روانشناسی هنر، به دست دانشمند بزرگ، لوسمنوویچ ویگوتسکی، بنیانگذار یکی از شاخه های اصلی روانشناسی روسی و بر پایه سرشت اجتماعی-تاریخی آگاهی انسان، تالیف شده و دکتر بهروز عزبدفتری، عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز ترجمه یافته و انتشارات دانشگاه تبریز، آن را به چاپ رسانده است.

کتاب حاضر از چهار بخش مهم با عناوین« درباره ی روانشناسی مسئله»، « نقادی»، «تحلیل واکنش زیباشناختی» و « روانشناسی هنر» تشکیل یافته و در نتیجه یک رشته مطالعاتی جزئی و کلی در زمینه های هنر و روانشناسی حاصل شده است .

مولف معتقد است: آثارفراوانی که در این زمینه به چاپ رسیده، به تحلیل منظم روانشناسی مبادرت ورزیده اند اما هیچ اثری مسئله ترکیب روانشناسی هنر را مطرح و حل نکرده است . لذا کوشش حاظر در این مورد نمایانگر گامی تازه است و به لحاظ مطرح ساختن برخی مفاهیم تازه و عنوان نشده در زمینه بحث علمی، اقدامی جسورانه به شمار می رود .

هدف اصلی این کتاب رسیدن به درجه ای از صحت و هوشیاری علمی در روانشناسی هنر است.


( ۱ )

نظر شما :