تازه های نشر: گرده افشانی و لقاح در گل داران( دکتر هوشنگ نصرتی)

۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۸ کد : ۹۰۶۷ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۹۲۱

عنوان: گرده افشانی و لقاح در گل داران

مولف: دکتر هوشنگ نصرتی دانشیار دانشکده علوم طبیعی

تاریخ و نوبت چاپ: پاییز 97 - چاپ اول

 

کتاب "گرده افشانی و لقاح در گل داران" در هشت فصل جداگانه به مطالعه و بررسی مراحل و پروسه های دخیل در تولید میکروسپور و مگاسپور، گرده افشانی، جوانه زنی گرده بر روی کلاله و متعاقبا" رشد لوله گرده، برهم کنش های متقابل سلولی-مولکولی بین لوله گرده و بافت مادگی، مکانیسم های سلولی- مولکولی لقاح، همراه با پروسه های خاص مرتبط با لقاح مانند آپومیکسی (تولید غیرجنسی دانه)، نرعقیمی و خودناسازگاری، به علاوه انواع گرده افشان ها و تیپیفیکاسیون (تیپ بندی) گرده-افشانی پرداخته است.

در فصل اول، نمو بساک و گرده، قطبیت، شکل و اندازه دانه گرده، زیستای گرده و متدهای کشت بساک برای تولید گیاهان هاپلوئیدی و دابل هاپلوئیدی شرح داده شده اند.

در فصل دوم مکانیسم سلولی-مولکولی جوانه زنی گرده و رشد لوله گرده در بافت مادگی و نقش یون کلسیم در این پروسه ها بررسی شده اند.

 فصل سوم به مطالعه مگاسپوروژنز، نحوه تشکیل کیسه جنینی و آندوسپرم،؛ انواع کیسه جنینی و آندوسپرم، مکانیسم مولکولی برهم کنش و سیگنالینگ متقابل بین لوله گرده و بافت مادگی، هدایت لوله گرده در خامه به سمت تخمک، فرایندهای دخیل در لقاح مضاعف،  نقش سیگنالینگ پپتیدی در راهنمایی لوله گرده اختصاص یافته است. فصل چهارم انواع آپومیکسی و مکانیسم های آن و تحول، توارث و کنترل ژنتیکی آپومیکسی پرداخته است. در فصل پنجم نرعقیمی و انواع آن با تاکید بر مکانیسم های ژنتیکی، مکانیسم های مولد نرعقیمی، مکانیسم های بازیابی نرعقیمی، نقش برهم کنش ژنی بین میتوکندری-هسته  در نرعقیمی و جنبه های کاربردی نرعقیمی در کشاورزی توضیح داده شده اند.

در فصل ششم خود-ناسازگاری بین گرده و مادگی در نهاندانگان توضیح داده شده است. سیستم های خود-ناسازگاری هترومورفیکی (دی استیلی، تری استیلی و اینانتیواستیلی) و همومورفیکی (مدل های سولانوم، پاپاور و براسیکا) در سطح سلولی-مولکولی بحث شده اند. در فصل هفتم مدل های مختلف گرده افشانی در گل داران، انواع گرده افشان ها و اهمیت آنها در حفاظت از گیاهان وحشی و افزایش راندمان تولیدات گیاهان زراعی، و علل کاهش گرده افشان ها و تبعات حاصله، و گرده افشانی اختصاصی و عمومی، رده بندی زنبورها براساس تعداد تاکسون های گیاهی ویزیت شده، تبعات زنبورهای عسل وارد شده، گروه های مختلف گرده افشان ها، و ارزش اقتصادی گرده افشان ها بررسی شده اند.

 فصل هشتم نیز به بررسی انواع تیپیفیکاسیون یا تیپ بندی گرده افشانی مانند سیستم رده بندی نوث، الیس و الیس-آدم و وایزر اختصاص یافته است، و کاربرد تیپ بندی گرده افشانی در کشاورزی و حفاظت از گیاهان وحشی توضیح داده شده  است.

این کتاب در 351 صفحه در قطع وزیری در پاییز امسال چاپ و منتشر شده است.

 


( ۳ )

نظر شما :