آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال فرمهای پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجیفرمهای پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری فرمهای پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتیفرمهای پژوهشی
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریزفرمهای پژوهشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشدفرمهای پژوهشی
testاخبار
فرم در خواست اکانتمرکز فناوری اطلاعات
فرم درخواست مجوز فعالیت اتحادیه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجوییآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل نحوه تهیه مدارک جهت اخذ فعالیت اتحادیه انجمن هایآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل نحوی درخواست و ثبت درخواست پژوهانهآیین نامه های علمی - پژوهشی
دستورالعمل نحوی پرداخت پژوهانه تخصیصی به دانشجویان منتخبآیین نامه های علمی - پژوهشی