آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نمایش فیلم مقررات فعالیتهای دانشجویی
مدرک معادلمقررات آموزشی
کمیسیون موارد خاص مقررات آموزشی
کار دانشجوییمقررات فعالیتهای دانشجویی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجیفرمهای پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری فرمهای پژوهشی
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتیفرمهای پژوهشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشدفرمهای پژوهشی
فرم درخواست مجوز فعالیت اتحادیه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریزفرمهای پژوهشی
فرم در خواست اکانتمرکز فناوری اطلاعات
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال فرمهای پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیفرمهای پژوهشی
شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجوییآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
شورای صنفی مقررات فعالیتهای دانشجویی
دوره های کاردانی،کارشناسی،شبانه مقررات آموزشی
دستورالعمل نحوی درخواست و ثبت درخواست پژوهانهآیین نامه های علمی - پژوهشی
دستورالعمل نحوی پرداخت پژوهانه تخصیصی به دانشجویان منتخبآیین نامه های علمی - پژوهشی