آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل نحوه تهیه مدارک جهت اخذ فعالیت اتحادیه انجمن هایآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل نحوی پرداخت پژوهانه تخصیصی به دانشجویان منتخبآیین نامه های علمی - پژوهشی
دستورالعمل نحوی درخواست و ثبت درخواست پژوهانهآیین نامه های علمی - پژوهشی
دوره های کاردانی،کارشناسی،شبانه مقررات آموزشی
شورای صنفی مقررات فعالیتهای دانشجویی
شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجوییآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال فرمهای پژوهشی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم در خواست اکانتمرکز فناوری اطلاعات
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریزفرمهای پژوهشی
فرم درخواست مجوز فعالیت اتحادیه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشدفرمهای پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتیفرمهای پژوهشی
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری فرمهای پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجیفرمهای پژوهشی
کار دانشجوییمقررات فعالیتهای دانشجویی
کمیسیون موارد خاص مقررات آموزشی