آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل نحوه تهیه مدارک جهت اخذ فعالیت اتحادیه انجمن هایآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دانشگاههای علوم پزشکیمقررات آموزشی
دانشجویان ممتاز مقررات آموزشی
دانشجویان شاهد و ایثارگرمقررات آموزشی
دانشجوی نمونه مقررات فعالیتهای دانشجویی
خوابگاههای دانشجویی و استیجاری مقررات مدیریت دانشگاهی
خروج دانشجویان از کشور مقررات فعالیتهای دانشجویی
جداول رسمی قطعی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱دبیرخانه جذب هیات علمی
جداول رسمی آزمایشی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱دبیرخانه جذب هیات علمی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی
بسیج مقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورمقررات آموزشی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
آیین نامه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مقررات آموزشی