آرشیو اخبار

توسط استاد دانشگاه تبریز تالیف شد؛ کتاب سیستماتیک فیلوژنتیکی مولکولی سرخس ها و بازدانگان

توسط استاد دانشگاه تبریز تالیف شد؛ کتاب سیستماتیک فیلوژنتیکی مولکولی سرخس ها و بازدانگان

از مهمترین کتاب های تالیفی دکتر نصرتی می توان به سه کتاب گیاه شناسی: مورفولوژی و تشریح گیاهی؛ اصول و روش های رده بندی گیاهی؛ تکنیک های تاکسونومی مدرن گیاهی؛ واژه نامه گیاهشناسی (لاتین، یونان، انگلیسی)، گیاه شناسی (از سیستماتیک کلاسیک تا تاکسونومی مدرن)، گرده افشانی و لقاح در گل داران اشاره نمود.

ادامه مطلب