آرشیو اخبار

در قالب رساله دکتری؛<br >تحلیل و مدل سازی تراکم ساختمانی (FAR) در محله های مسکونی با رویکرد توسعه پایدار محله ای در دانشگاه تبریز بررسی شد<br >

در قالب رساله دکتری؛<br > تحلیل و مدل سازی تراکم ساختمانی (FAR) در محله های مسکونی با رویکرد توسعه پایدار محله ای در دانشگاه تبریز بررسی شد<br >

ادامه مطلب