نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
جداول رسمی آزمایشی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱دبیرخانه جذب هیات علمی
جداول رسمی قطعی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱دبیرخانه جذب هیات علمی
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی
testاخبار
آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مقررات آموزشی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورمقررات آموزشی
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
بسیج مقررات فعالیتهای دانشجویی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی
خروج دانشجویان از کشور مقررات فعالیتهای دانشجویی
خوابگاههای دانشجویی و استیجاری مقررات مدیریت دانشگاهی
دانشجوی نمونه مقررات فعالیتهای دانشجویی
دانشجویان شاهد و ایثارگرمقررات آموزشی(تنظیم نشده)
دانشجویان ممتاز مقررات آموزشی(تنظیم نشده)
دانشگاههای علوم پزشکیمقررات آموزشی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی