پذیرش در دانشگاه

نحوه پذیرش در دانشگاه تبریز:

 

رشته های مقطع تحصیلی کارشناسی ( روزانه و شبانه) : قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش

رشته های مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد ( روزانه و شبانه و پردیس ) : قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش و یا از طریق استعدادهای درخشان

رشته های مقطع تحصیلی دکترا ( روزانه و شبانه و پردیس ) : قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش و یا از طریق استعدادهای درخشان