اتصال به اینترنت


اعضای محترم هیات علمی،کارمندان ودانشجویان برای اتصال به اینترنت از داخل پردیس دانشگاه از لینک زیر استفاده کنید


لینک اتصال به اینترنتسرویس اینترنتیDial-
up
اعضای محترم هیات علمی،کارمندان ودانشجویان دکتری  به منظوربهره مندی ازسرویس اینترنتی Dial-up  دانشگاه بایستی ازهمان
نام کاربری و پسورد اینترنت  مورد استفاده در شبکه  داخلی دانشگاه استفاده نمایند. البته به منظور سهولت برقراری اتصال به اینترنت و
استفاده از امکانات موجود،نرم افزار Dialer ویژه سرویس Dial-up  نیز از لینک زیر قابل استفاده خواهد بود.

دانلود فایل نرم افزار Dialer  جهت استفاده درارتباط Dial-up 

                                               97133641       و      97133603      :   شماره تلفن های   Dial-up