رییس و معاونان دانشگاه تبریز

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰

دکتر میر رضا مجیدی

رییس دانشگاه

(استاد دانشکده شیمی)

 

دکتر محمد تقی اعلمی

قائم مقام رییس دانشگاه و معاون پشتیبانی و توسعه منابع

(استاد دانشکده مهندسی عمران)

 

دکتر علی حسین زاده دلیر

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

(استاد دانشکده کشاورزی)

 

دکتر حسین امامعلیپور

معاون دانشجویی

(استاد دانشکده ریاضی)

 

دکتر محمدرضا حسین زاده

معاون فرهنگی

(استاد دانشکده علوم طبیعی)

 

دکتر اصغر عسگری

معاون پژوهش و فناوری

(استاد پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی)