ورزش در دانشگاه

۰۱ آذر ۱۳۸۸ ۲۴
عکس شماره 1
عکس شماره 2
عکس شماره 3
عکس شماره 4
عکس شماره 5
عکس شماره 6
عکس شماره 7
عکس شماره 8
عکس شماره 9
عکس شماره 10
عکس شماره 11
جلسه تقدیر از شرکت کنندگان در کارگاه غار نوردی
جلسه تقدیر از غارنوردان
کاروان اسکی دانشگاه
کاروان اسکی دانشگاه تبریز بهمن ماه ۹۳
نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاههای منطقه ۲ کشور
اسکی ۹۳
اسکی
تیم فوتسال دانشجویان دانشگاه تبریز
تیم فوتسال دانشگاه تبریز نایب قهرمان مسابقات منطقه ۲ کشور
تیمهای قهرمان دانشگاه تبریز
تیمهای قهرمان دانشگاه تبریز۲
تیمهای قهرمان دانشگاه تبریز۳
مرکز مشاوره ورزشی دانشگاه تبریز