رییس و معاونان دانشگاه تبریز۰

رییس و معاونان دانشگاه تبریز

دکتر محمد رضا پورمحمدی رییس دانشگاه (استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم...